DŮVOD SPOLUPRÁCE S AGENTY A OBECNÉ INFORMACE

Česká asociace hokejistů (CAIHP) připravila v září 2018 Memorandum o porozumění a spolupráci s jednotlivými hráčskými agenty, kterým se hráčské asociaci a agentům otevírá možnost bližší spolupráce při vzájemné podpoře svých aktivit směřujících k zajištění individuálních a kolektivních zájmů profesionálních hráčů ledního hokeje v rámci celé České republiky.

Podpisem memoranda se CAIHP zavazuje vytvořit pro hráčské agenty centrální místo, kde budou moci jak agenti, tak samozřejmě i hokejisté využít služby kvalifikovaných odborníků zejména v oblasti práva, daní, pojištění, investic, dotací a v neposlední řadě dalšího vzdělávání.

CAIHP si od tohoto kroku slibuje mnohem větší možnou míru zapojení do ochrany práv hokejistů prostřednictvím právě jejich agentů, tedy osob, s nimiž jsou hráči v nejčastějším kontaktu, a které tak mohou jednoznačně nejlépe definovat aktuální potřeby svých klientů.

Vydání Osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele (certifikace) jednotlivému z agentů u CAIHP není podmínkou pro jejich výkon činnosti a nebrání jim se sdružovat či certifikovat u jiných subjektů. Certifikace ze strany CAIHP vydává výkonný výbor CAIHP. CAIHP poskytnutím certifikace garantuje odborné i laické veřejnosti, že certifikovaný agent evidovaný u CAIHP splnil základní podmínky pro vydání osvědčení ze strany CAIHP. CAIHP pochopitelně nenese jakoukoliv odpovědnost za činnost jednotlivých agentů.

Certifikace agenta je platná vždy po dobu jednoho roku, když navíc si výkonný výbor CAIHP vyhrazuje právo rozhodnout o napomenutí agenta, pozastavení či odebrání vydaného osvědčení.

Osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele může získat jak právnická, tak i fyzická osoba, se sídlem na území České republiky, bezúhonná a zapsaná v souladu s právním řádem České republiky, a to vše za předpokladu, že agent doručí do sídla CAIHP:

  • originál či úředně ověřenou kopii Žádosti o vydání osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele u CAIHP, vlastnoručně podepsanou oprávněnou osobou, dále
  • originál či úředně ověřenou kopii Etického kodexu hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP, vlastnoručně podepsaným oprávněnou osobou, a dále současně
  • originál či úředně ověřenou kopii Čestného prohlášení k Žádosti o vydání osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele u CAIHP, vlastnoručně podepsaným oprávněnou osobou, a
  • originál vlastnoručně podepsaného či úředně ověřené Poučení o zpracování osobních údajů.

"Podmínky CAIHP pro získání osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatele (agenta)"

Poplatek agenta za vydání Osvědčení o kvalitě a registraci hráčského zprostředkovatelevýkonný výbor CAIHP stanovil až do konce roku 2020 ve výši 0,- Kč.

TOP